โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
229
จำนวน(คน) 23 5 30 28 17 126
ร้อยละ 10.04 % 2.18 % 13.10 % 12.23 % 7.42 % 55.02 %
ระดับประถมศึกษา
846
จำนวน(คน) 25 16 202 41 133 429
ร้อยละ 2.96 % 1.89 % 23.88 % 4.85 % 15.72 % 50.71 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1075 คน
จำนวน(คน) 48 21 232 69 150 555
ร้อยละ 4.47 % 1.95 % 21.58 % 6.42 % 13.95 % 51.63 %

1075 : 48 , 21 , 232 , 69 , 150 , 555...4.47 , 1.95 , 21.58 , 6.42 , 13.95 , 51.63 = 520 : 48.37
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1075 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 520 คน คิดเป็นร้อยละ 48.37%

Powered By www.thaieducation.net