โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
231
จำนวน(คน) 23 5 30 28 17 128
ร้อยละ 9.96 % 2.16 % 12.99 % 12.12 % 7.36 % 55.41 %
ระดับประถมศึกษา
853
จำนวน(คน) 25 16 202 41 133 436
ร้อยละ 2.93 % 1.88 % 23.68 % 4.81 % 15.59 % 51.11 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1084 คน
จำนวน(คน) 48 21 232 69 150 564
ร้อยละ 4.43 % 1.94 % 21.40 % 6.37 % 13.84 % 52.03 %

1084 : 48 , 21 , 232 , 69 , 150 , 564...4.43 , 1.94 , 21.40 , 6.37 , 13.84 , 52.03 = 520 : 47.97
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1084 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 520 คน คิดเป็นร้อยละ 47.97%

Powered By www.thaieducation.net