โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
237
จำนวน(คน) 23 5 30 28 17 134
ร้อยละ 9.70 % 2.11 % 12.66 % 11.81 % 7.17 % 56.54 %
ระดับประถมศึกษา
855
จำนวน(คน) 25 16 202 41 133 438
ร้อยละ 2.92 % 1.87 % 23.63 % 4.80 % 15.56 % 51.23 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1092 คน
จำนวน(คน) 48 21 232 69 150 572
ร้อยละ 4.40 % 1.92 % 21.25 % 6.32 % 13.74 % 52.38 %

1092 : 48 , 21 , 232 , 69 , 150 , 572...4.40 , 1.92 , 21.25 , 6.32 , 13.74 , 52.38 = 520 : 47.62
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1092 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 520 คน คิดเป็นร้อยละ 47.62%

Powered By www.thaieducation.net