โรงเรียนวัดโคก (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
20
จำนวน(คน) 2 4 3 2 2 7
ร้อยละ 10.00 % 20.00 % 15.00 % 10.00 % 10.00 % 35.00 %
ระดับประถมศึกษา
73
จำนวน(คน) 6 3 4 5 3 52
ร้อยละ 8.22 % 4.11 % 5.48 % 6.85 % 4.11 % 71.23 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 93 คน
จำนวน(คน) 8 7 7 7 5 59
ร้อยละ 8.60 % 7.53 % 7.53 % 7.53 % 5.38 % 63.44 %

93 : 8 , 7 , 7 , 7 , 5 , 59...8.60 , 7.53 , 7.53 , 7.53 , 5.38 , 63.44 = 34 : 36.56
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 93 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 34 คน คิดเป็นร้อยละ 36.56%

Powered By www.thaieducation.net