โรงเรียนวัดฉาง (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
59
จำนวน(คน) 10 5 4 15 9 16
ร้อยละ 16.95 % 8.47 % 6.78 % 25.42 % 15.25 % 27.12 %
ระดับประถมศึกษา
191
จำนวน(คน) 14 9 23 23 32 90
ร้อยละ 7.33 % 4.71 % 12.04 % 12.04 % 16.75 % 47.12 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 250 คน
จำนวน(คน) 24 14 27 38 41 106
ร้อยละ 9.60 % 5.60 % 10.80 % 15.20 % 16.40 % 42.40 %

250 : 24 , 14 , 27 , 38 , 41 , 106...9.60 , 5.60 , 10.80 , 15.20 , 16.40 , 42.40 = 144 : 57.60
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 250 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 144 คน คิดเป็นร้อยละ 57.60%

Powered By www.thaieducation.net