โรงเรียนวัดฉาง (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
61
จำนวน(คน) 10 1 6 5 6 33
ร้อยละ 16.39 % 1.64 % 9.84 % 8.20 % 9.84 % 54.10 %
ระดับประถมศึกษา
199
จำนวน(คน) 10 9 25 9 14 132
ร้อยละ 5.03 % 4.52 % 12.56 % 4.52 % 7.04 % 66.33 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 260 คน
จำนวน(คน) 20 10 31 14 20 165
ร้อยละ 7.69 % 3.85 % 11.92 % 5.38 % 7.69 % 63.46 %

260 : 20 , 10 , 31 , 14 , 20 , 165...7.69 , 3.85 , 11.92 , 5.38 , 7.69 , 63.46 = 95 : 36.54
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 260 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 95 คน คิดเป็นร้อยละ 36.54%

Powered By www.thaieducation.net