โรงเรียนวัดฉาง (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
61
จำนวน(คน) 21 5 6 5 11 13
ร้อยละ 34.43 % 8.20 % 9.84 % 8.20 % 18.03 % 21.31 %
ระดับประถมศึกษา
186
จำนวน(คน) 14 23 25 24 23 77
ร้อยละ 7.53 % 12.37 % 13.44 % 12.90 % 12.37 % 41.40 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 247 คน
จำนวน(คน) 35 28 31 29 34 90
ร้อยละ 14.17 % 11.34 % 12.55 % 11.74 % 13.77 % 36.44 %

247 : 35 , 28 , 31 , 29 , 34 , 90...14.17 , 11.34 , 12.55 , 11.74 , 13.77 , 36.44 = 157 : 63.56
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 247 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 157 คน คิดเป็นร้อยละ 63.56%

Powered By www.thaieducation.net