โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
328
จำนวน(คน) 21 5 41 26 29 206
ร้อยละ 6.40 % 1.52 % 12.50 % 7.93 % 8.84 % 62.80 %
ระดับประถมศึกษา
1336
จำนวน(คน) 39 23 252 62 145 815
ร้อยละ 2.92 % 1.72 % 18.86 % 4.64 % 10.85 % 61.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1664 คน
จำนวน(คน) 60 28 293 88 174 1021
ร้อยละ 3.61 % 1.68 % 17.61 % 5.29 % 10.46 % 61.36 %

1664 : 60 , 28 , 293 , 88 , 174 , 1021...3.61 , 1.68 , 17.61 , 5.29 , 10.46 , 61.36 = 643 : 38.64
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1664 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 643 คน คิดเป็นร้อยละ 38.64%

Powered By www.thaieducation.net