โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
328
จำนวน(คน) 27 5 23 32 11 230
ร้อยละ 8.23 % 1.52 % 7.01 % 9.76 % 3.35 % 70.12 %
ระดับประถมศึกษา
1343
จำนวน(คน) 45 15 240 60 147 836
ร้อยละ 3.35 % 1.12 % 17.87 % 4.47 % 10.95 % 62.25 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1671 คน
จำนวน(คน) 72 20 263 92 158 1066
ร้อยละ 4.31 % 1.20 % 15.74 % 5.51 % 9.46 % 63.79 %

1671 : 72 , 20 , 263 , 92 , 158 , 1066...4.31 , 1.20 , 15.74 , 5.51 , 9.46 , 63.79 = 605 : 36.21
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1671 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 605 คน คิดเป็นร้อยละ 36.21%

Powered By www.thaieducation.net