โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
326
จำนวน(คน) 17 5 35 0 0 269
ร้อยละ 5.21 % 1.53 % 10.74 % 0.00 % 0.00 % 82.52 %
ระดับประถมศึกษา
1334
จำนวน(คน) 40 15 235 0 0 1044
ร้อยละ 3.00 % 1.12 % 17.62 % 0.00 % 0.00 % 78.26 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1660 คน
จำนวน(คน) 57 20 270 0 0 1313
ร้อยละ 3.43 % 1.20 % 16.27 % 0.00 % 0.00 % 79.10 %

1660 : 57 , 20 , 270 , 0 , 0 , 1313...3.43 , 1.20 , 16.27 , 0.00 , 0.00 , 79.10 = 347 : 20.90
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1660 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 347 คน คิดเป็นร้อยละ 20.90%

Powered By www.thaieducation.net