โรงเรียนวัดไพร่ฟ้า (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
63
จำนวน(คน) 1 4 6 1 0 51
ร้อยละ 1.59 % 6.35 % 9.52 % 1.59 % 0.00 % 80.95 %
ระดับประถมศึกษา
236
จำนวน(คน) 4 7 22 0 0 203
ร้อยละ 1.69 % 2.97 % 9.32 % 0.00 % 0.00 % 86.02 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
91
จำนวน(คน) 9 0 17 0 0 65
ร้อยละ 9.89 % 0.00 % 18.68 % 0.00 % 0.00 % 71.43 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 390 คน
จำนวน(คน) 14 11 45 1 0 319
ร้อยละ 3.59 % 2.82 % 11.54 % 0.26 % 0.00 % 81.79 %

299 : 5 , 11 , 28 , 1 , 0 , 254...1.67 , 3.68 , 9.36 , 0.33 , 0.00 , 84.95 = 45 : 15.05
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 390 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 71 คน คิดเป็นร้อยละ 18.21%

Powered By www.thaieducation.net