โรงเรียนวัดไพร่ฟ้า (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
66
จำนวน(คน) 4 5 5 4 0 48
ร้อยละ 6.06 % 7.58 % 7.58 % 6.06 % 0.00 % 72.73 %
ระดับประถมศึกษา
230
จำนวน(คน) 9 3 32 12 35 139
ร้อยละ 3.91 % 1.30 % 13.91 % 5.22 % 15.22 % 60.43 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
96
จำนวน(คน) 9 0 18 0 0 69
ร้อยละ 9.38 % 0.00 % 18.75 % 0.00 % 0.00 % 71.88 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 392 คน
จำนวน(คน) 22 8 55 16 35 256
ร้อยละ 5.61 % 2.04 % 14.03 % 4.08 % 8.93 % 65.31 %

296 : 13 , 8 , 37 , 16 , 35 , 187...4.39 , 2.70 , 12.50 , 5.41 , 11.82 , 63.18 = 109 : 36.82
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 392 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 136 คน คิดเป็นร้อยละ 34.69%

Powered By www.thaieducation.net