โรงเรียนวัดไพร่ฟ้า (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
66
จำนวน(คน) 3 3 5 6 8 41
ร้อยละ 4.55 % 4.55 % 7.58 % 9.09 % 12.12 % 62.12 %
ระดับประถมศึกษา
228
จำนวน(คน) 9 3 32 12 35 137
ร้อยละ 3.95 % 1.32 % 14.04 % 5.26 % 15.35 % 60.09 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
90
จำนวน(คน) 2 0 15 2 17 54
ร้อยละ 2.22 % 0.00 % 16.67 % 2.22 % 18.89 % 60.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 384 คน
จำนวน(คน) 14 6 52 20 60 232
ร้อยละ 3.65 % 1.56 % 13.54 % 5.21 % 15.63 % 60.42 %

294 : 12 , 6 , 37 , 18 , 43 , 178...4.08 , 2.04 , 12.59 , 6.12 , 14.63 , 60.54 = 116 : 39.46
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 384 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 152 คน คิดเป็นร้อยละ 39.58%

Powered By www.thaieducation.net