โรงเรียนวัดบางเดื่อ (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
105
จำนวน(คน) 7 7 14 14 16 47
ร้อยละ 6.67 % 6.67 % 13.33 % 13.33 % 15.24 % 44.76 %
ระดับประถมศึกษา
368
จำนวน(คน) 28 16 79 41 59 145
ร้อยละ 7.61 % 4.35 % 21.47 % 11.14 % 16.03 % 39.40 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 473 คน
จำนวน(คน) 35 23 93 55 75 192
ร้อยละ 7.40 % 4.86 % 19.66 % 11.63 % 15.86 % 40.59 %

473 : 35 , 23 , 93 , 55 , 75 , 192...7.40 , 4.86 , 19.66 , 11.63 , 15.86 , 40.59 = 281 : 59.41
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 473 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 281 คน คิดเป็นร้อยละ 59.41%

Powered By www.thaieducation.net