โรงเรียนวัดบางเดื่อ (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
103
จำนวน(คน) 6 7 15 13 15 47
ร้อยละ 5.83 % 6.80 % 14.56 % 12.62 % 14.56 % 45.63 %
ระดับประถมศึกษา
359
จำนวน(คน) 26 15 80 41 58 139
ร้อยละ 7.24 % 4.18 % 22.28 % 11.42 % 16.16 % 38.72 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 462 คน
จำนวน(คน) 32 22 95 54 73 186
ร้อยละ 6.93 % 4.76 % 20.56 % 11.69 % 15.80 % 40.26 %

462 : 32 , 22 , 95 , 54 , 73 , 186...6.93 , 4.76 , 20.56 , 11.69 , 15.80 , 40.26 = 276 : 59.74
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 462 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 276 คน คิดเป็นร้อยละ 59.74%

Powered By www.thaieducation.net