โรงเรียนวัดบางเดื่อ (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
101
จำนวน(คน) 6 7 15 13 15 45
ร้อยละ 5.94 % 6.93 % 14.85 % 12.87 % 14.85 % 44.55 %
ระดับประถมศึกษา
357
จำนวน(คน) 26 15 80 41 58 137
ร้อยละ 7.28 % 4.20 % 22.41 % 11.48 % 16.25 % 38.38 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 458 คน
จำนวน(คน) 32 22 95 54 73 182
ร้อยละ 6.99 % 4.80 % 20.74 % 11.79 % 15.94 % 39.74 %

458 : 32 , 22 , 95 , 54 , 73 , 182...6.99 , 4.80 , 20.74 , 11.79 , 15.94 , 39.74 = 276 : 60.26
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 458 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 276 คน คิดเป็นร้อยละ 60.26%

Powered By www.thaieducation.net