โรงเรียนวัดบางคูวัด (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 7 6 4 11 7 0
ร้อยละ 20.00 % 17.14 % 11.43 % 31.43 % 20.00 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
277
จำนวน(คน) 23 25 33 37 159 0
ร้อยละ 8.30 % 9.03 % 11.91 % 13.36 % 57.40 % 0.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
98
จำนวน(คน) 3 9 10 9 67 0
ร้อยละ 3.06 % 9.18 % 10.20 % 9.18 % 68.37 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 410 คน
จำนวน(คน) 33 40 47 57 233 0
ร้อยละ 8.05 % 9.76 % 11.46 % 13.90 % 56.83 % 0.00 %

312 : 30 , 31 , 37 , 48 , 166 , 0...9.62 , 9.94 , 11.86 , 15.38 , 53.21 , 0.00 = 312 : 100.00
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 410 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 410 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00%

Powered By www.thaieducation.net