โรงเรียนวัดบางคูวัด (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 11 6 4 7 3 4
ร้อยละ 31.43 % 17.14 % 11.43 % 20.00 % 8.57 % 11.43 %
ระดับประถมศึกษา
277
จำนวน(คน) 37 25 38 23 38 116
ร้อยละ 13.36 % 9.03 % 13.72 % 8.30 % 13.72 % 41.88 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
101
จำนวน(คน) 9 9 9 3 10 61
ร้อยละ 8.91 % 8.91 % 8.91 % 2.97 % 9.90 % 60.40 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 413 คน
จำนวน(คน) 57 40 51 33 51 181
ร้อยละ 13.80 % 9.69 % 12.35 % 7.99 % 12.35 % 43.83 %

312 : 48 , 31 , 42 , 30 , 41 , 120...15.38 , 9.94 , 13.46 , 9.62 , 13.14 , 38.46 = 192 : 61.54
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 413 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 232 คน คิดเป็นร้อยละ 56.17%

Powered By www.thaieducation.net