โรงเรียนวัดบางคูวัด (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 9 5 4 6 9 1
ร้อยละ 26.47 % 14.71 % 11.76 % 17.65 % 26.47 % 2.94 %
ระดับประถมศึกษา
277
จำนวน(คน) 29 17 35 19 20 157
ร้อยละ 10.47 % 6.14 % 12.64 % 6.86 % 7.22 % 56.68 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
98
จำนวน(คน) 8 9 8 4 4 65
ร้อยละ 8.16 % 9.18 % 8.16 % 4.08 % 4.08 % 66.33 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 409 คน
จำนวน(คน) 46 31 47 29 33 223
ร้อยละ 11.25 % 7.58 % 11.49 % 7.09 % 8.07 % 54.52 %

311 : 38 , 22 , 39 , 25 , 29 , 158...12.22 , 7.07 , 12.54 , 8.04 , 9.32 , 50.80 = 153 : 49.20
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 409 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 186 คน คิดเป็นร้อยละ 45.48%

Powered By www.thaieducation.net