โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
169
จำนวน(คน) 21 3 12 0 0 133
ร้อยละ 12.43 % 1.78 % 7.10 % 0.00 % 0.00 % 78.70 %
ระดับประถมศึกษา
721
จำนวน(คน) 33 9 76 7 9 587
ร้อยละ 4.58 % 1.25 % 10.54 % 0.97 % 1.25 % 81.41 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
178
จำนวน(คน) 4 5 21 0 1 147
ร้อยละ 2.25 % 2.81 % 11.80 % 0.00 % 0.56 % 82.58 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1068 คน
จำนวน(คน) 58 17 109 7 10 867
ร้อยละ 5.43 % 1.59 % 10.21 % 0.66 % 0.94 % 81.18 %

890 : 54 , 12 , 88 , 7 , 9 , 720...6.07 , 1.35 , 9.89 , 0.79 , 1.01 , 80.90 = 170 : 19.10
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1068 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 201 คน คิดเป็นร้อยละ 18.82%

Powered By www.thaieducation.net