โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
170
จำนวน(คน) 20 4 15 0 5 126
ร้อยละ 11.76 % 2.35 % 8.82 % 0.00 % 2.94 % 74.12 %
ระดับประถมศึกษา
710
จำนวน(คน) 27 24 90 3 0 566
ร้อยละ 3.80 % 3.38 % 12.68 % 0.42 % 0.00 % 79.72 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
191
จำนวน(คน) 7 9 17 0 22 136
ร้อยละ 3.66 % 4.71 % 8.90 % 0.00 % 11.52 % 71.20 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1071 คน
จำนวน(คน) 54 37 122 3 27 828
ร้อยละ 5.04 % 3.45 % 11.39 % 0.28 % 2.52 % 77.31 %

880 : 47 , 28 , 105 , 3 , 5 , 692...5.34 , 3.18 , 11.93 , 0.34 , 0.57 , 78.64 = 188 : 21.36
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1071 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 243 คน คิดเป็นร้อยละ 22.69%

Powered By www.thaieducation.net