โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์) (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
135
จำนวน(คน) 0 10 6 0 0 119
ร้อยละ 0.00 % 7.41 % 4.44 % 0.00 % 0.00 % 88.15 %
ระดับประถมศึกษา
374
จำนวน(คน) 36 4 65 10 0 259
ร้อยละ 9.63 % 1.07 % 17.38 % 2.67 % 0.00 % 69.25 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 509 คน
จำนวน(คน) 36 14 71 10 0 378
ร้อยละ 7.07 % 2.75 % 13.95 % 1.96 % 0.00 % 74.26 %

509 : 36 , 14 , 71 , 10 , 0 , 378...7.07 , 2.75 , 13.95 , 1.96 , 0.00 , 74.26 = 131 : 25.74
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 509 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 131 คน คิดเป็นร้อยละ 25.74%

Powered By www.thaieducation.net