โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์) (สพป.ปทุมธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สมใจ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
133
จำนวน(คน) 1 0 16 7 0 109
ร้อยละ 0.75 % 0.00 % 12.03 % 5.26 % 0.00 % 81.95 %
ระดับประถมศึกษา
374
จำนวน(คน) 19 8 67 11 15 254
ร้อยละ 5.08 % 2.14 % 17.91 % 2.94 % 4.01 % 67.91 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 507 คน
จำนวน(คน) 20 8 83 18 15 363
ร้อยละ 3.94 % 1.58 % 16.37 % 3.55 % 2.96 % 71.60 %

507 : 20 , 8 , 83 , 18 , 15 , 363...3.94 , 1.58 , 16.37 , 3.55 , 2.96 , 71.60 = 144 : 28.40
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 507 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 144 คน คิดเป็นร้อยละ 28.40%

Powered By www.thaieducation.net