โรงเรียนบ้านบาโงสะโต (สพป.นราธิวาส เขต 3) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฏฐณิชา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
40
จำนวน(คน) 3 4 1 8 1 23
ร้อยละ 7.50 % 10.00 % 2.50 % 20.00 % 2.50 % 57.50 %
ระดับประถมศึกษา
112
จำนวน(คน) 5 9 2 14 1 81
ร้อยละ 4.46 % 8.04 % 1.79 % 12.50 % 0.89 % 72.32 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 152 คน
จำนวน(คน) 8 13 3 22 2 104
ร้อยละ 5.26 % 8.55 % 1.97 % 14.47 % 1.32 % 68.42 %

152 : 8 , 13 , 3 , 22 , 2 , 104...5.26 , 8.55 , 1.97 , 14.47 , 1.32 , 68.42 = 48 : 31.58
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 152 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 48 คน คิดเป็นร้อยละ 31.58%

Powered By www.thaieducation.net