โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย (สพป.เลย เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เกื้อกูล(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
62
จำนวน(คน) 10 9 2 19 12 10
ร้อยละ 16.13 % 14.52 % 3.23 % 30.65 % 19.35 % 16.13 %
ระดับประถมศึกษา
177
จำนวน(คน) 12 10 29 22 39 65
ร้อยละ 6.78 % 5.65 % 16.38 % 12.43 % 22.03 % 36.72 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
78
จำนวน(คน) 2 3 8 5 23 37
ร้อยละ 2.56 % 3.85 % 10.26 % 6.41 % 29.49 % 47.44 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 317 คน
จำนวน(คน) 24 22 39 46 74 112
ร้อยละ 7.57 % 6.94 % 12.30 % 14.51 % 23.34 % 35.33 %

239 : 22 , 19 , 31 , 41 , 51 , 75...9.21 , 7.95 , 12.97 , 17.15 , 21.34 , 31.38 = 164 : 68.62
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 317 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 205 คน คิดเป็นร้อยละ 64.67%

Powered By www.thaieducation.net