โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย (สพป.เลย เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เกื้อกูล(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
62
จำนวน(คน) 10 9 3 2 7 31
ร้อยละ 16.13 % 14.52 % 4.84 % 3.23 % 11.29 % 50.00 %
ระดับประถมศึกษา
177
จำนวน(คน) 12 10 29 6 18 102
ร้อยละ 6.78 % 5.65 % 16.38 % 3.39 % 10.17 % 57.63 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
78
จำนวน(คน) 2 3 20 1 8 44
ร้อยละ 2.56 % 3.85 % 25.64 % 1.28 % 10.26 % 56.41 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 317 คน
จำนวน(คน) 24 22 52 9 33 177
ร้อยละ 7.57 % 6.94 % 16.40 % 2.84 % 10.41 % 55.84 %

239 : 22 , 19 , 32 , 8 , 25 , 133...9.21 , 7.95 , 13.39 , 3.35 , 10.46 , 55.65 = 106 : 44.35
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 317 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 140 คน คิดเป็นร้อยละ 44.16%

Powered By www.thaieducation.net