โรงเรียนบ้านยาง (สพป.เลย เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เกื้อกูล(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
51
จำนวน(คน) 2 0 2 0 0 47
ร้อยละ 3.92 % 0.00 % 3.92 % 0.00 % 0.00 % 92.16 %
ระดับประถมศึกษา
120
จำนวน(คน) 8 8 7 8 0 89
ร้อยละ 6.67 % 6.67 % 5.83 % 6.67 % 0.00 % 74.17 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
61
จำนวน(คน) 2 1 6 0 0 52
ร้อยละ 3.28 % 1.64 % 9.84 % 0.00 % 0.00 % 85.25 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 232 คน
จำนวน(คน) 12 9 15 8 0 188
ร้อยละ 5.17 % 3.88 % 6.47 % 3.45 % 0.00 % 81.03 %

171 : 10 , 8 , 9 , 8 , 0 , 136...5.85 , 4.68 , 5.26 , 4.68 , 0.00 , 79.53 = 35 : 20.47
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 232 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 44 คน คิดเป็นร้อยละ 18.97%

Powered By www.thaieducation.net