โรงเรียนบ้านคอนสา (สพป.เลย เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เกื้อกูล(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
32
จำนวน(คน) 7 2 6 6 2 9
ร้อยละ 21.88 % 6.25 % 18.75 % 18.75 % 6.25 % 28.13 %
ระดับประถมศึกษา
154
จำนวน(คน) 18 14 19 7 7 89
ร้อยละ 11.69 % 9.09 % 12.34 % 4.55 % 4.55 % 57.79 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 186 คน
จำนวน(คน) 25 16 25 13 9 98
ร้อยละ 13.44 % 8.60 % 13.44 % 6.99 % 4.84 % 52.69 %

186 : 25 , 16 , 25 , 13 , 9 , 98...13.44 , 8.60 , 13.44 , 6.99 , 4.84 , 52.69 = 88 : 47.31
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 186 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 88 คน คิดเป็นร้อยละ 47.31%

Powered By www.thaieducation.net