โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส (สพป.จันทบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชุติกาญจน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
68
จำนวน(คน) 6 6 11 4 0 41
ร้อยละ 8.82 % 8.82 % 16.18 % 5.88 % 0.00 % 60.29 %
ระดับประถมศึกษา
163
จำนวน(คน) 11 3 12 7 2 128
ร้อยละ 6.75 % 1.84 % 7.36 % 4.29 % 1.23 % 78.53 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 231 คน
จำนวน(คน) 17 9 23 11 2 169
ร้อยละ 7.36 % 3.90 % 9.96 % 4.76 % 0.87 % 73.16 %

231 : 17 , 9 , 23 , 11 , 2 , 169...7.36 , 3.90 , 9.96 , 4.76 , 0.87 , 73.16 = 62 : 26.84
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 231 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 62 คน คิดเป็นร้อยละ 26.84%

Powered By www.thaieducation.net