โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส (สพป.จันทบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชุติกาญจน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
70
จำนวน(คน) 4 3 9 3 0 51
ร้อยละ 5.71 % 4.29 % 12.86 % 4.29 % 0.00 % 72.86 %
ระดับประถมศึกษา
158
จำนวน(คน) 10 8 17 5 0 118
ร้อยละ 6.33 % 5.06 % 10.76 % 3.16 % 0.00 % 74.68 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 228 คน
จำนวน(คน) 14 11 26 8 0 169
ร้อยละ 6.14 % 4.82 % 11.40 % 3.51 % 0.00 % 74.12 %

228 : 14 , 11 , 26 , 8 , 0 , 169...6.14 , 4.82 , 11.40 , 3.51 , 0.00 , 74.12 = 59 : 25.88
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 228 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 59 คน คิดเป็นร้อยละ 25.88%

Powered By www.thaieducation.net