โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส (สพป.จันทบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชุติกาญจน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
66
จำนวน(คน) 8 3 2 4 2 47
ร้อยละ 12.12 % 4.55 % 3.03 % 6.06 % 3.03 % 71.21 %
ระดับประถมศึกษา
159
จำนวน(คน) 9 8 18 6 0 118
ร้อยละ 5.66 % 5.03 % 11.32 % 3.77 % 0.00 % 74.21 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 225 คน
จำนวน(คน) 17 11 20 10 2 165
ร้อยละ 7.56 % 4.89 % 8.89 % 4.44 % 0.89 % 73.33 %

225 : 17 , 11 , 20 , 10 , 2 , 165...7.56 , 4.89 , 8.89 , 4.44 , 0.89 , 73.33 = 60 : 26.67
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 225 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 60 คน คิดเป็นร้อยละ 26.67%

Powered By www.thaieducation.net