โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส (สพป.จันทบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชุติกาญจน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
65
จำนวน(คน) 3 4 4 3 0 51
ร้อยละ 4.62 % 6.15 % 6.15 % 4.62 % 0.00 % 78.46 %
ระดับประถมศึกษา
156
จำนวน(คน) 8 7 18 1 0 122
ร้อยละ 5.13 % 4.49 % 11.54 % 0.64 % 0.00 % 78.21 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 221 คน
จำนวน(คน) 11 11 22 4 0 173
ร้อยละ 4.98 % 4.98 % 9.95 % 1.81 % 0.00 % 78.28 %

221 : 11 , 11 , 22 , 4 , 0 , 173...4.98 , 4.98 , 9.95 , 1.81 , 0.00 , 78.28 = 48 : 21.72
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 221 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 48 คน คิดเป็นร้อยละ 21.72%

Powered By www.thaieducation.net