โรงเรียนบ้านคีรีราษฎร์รังสฤษดิ์ (สพป.นราธิวาส เขต 1) ปีงบประมาณ 2561

10 มิถุนายน 2561
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย กชพรรณ(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 2 2 3 3 0 20
30 ร้อยละ 6.67 % 6.67 % 10.00 % 10.00 % 0.00 % 66.67 %
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 4 12 11 5 0 31
63 ร้อยละ 6.35 % 19.05 % 17.46 % 7.94 % 0.00 % 49.21 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
0 ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 6 14 14 8 0 51
จำนวน 93 คน ร้อยละ 6.45 % 15.05 % 15.05 % 8.60 % 0.00 % 54.84 %

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน จำนวนนักเรียนทั้งหมด 93 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 42 คน คิดเป็นร้อยละ 45.16%

Powered By www.thaieducation.net