โรงเรียนเพียงหลวง 18 (สพป.เลย เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เกื้อกูล(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
30
จำนวน(คน) 9 7 2 4 2 6
ร้อยละ 30.00 % 23.33 % 6.67 % 13.33 % 6.67 % 20.00 %
ระดับประถมศึกษา
100
จำนวน(คน) 20 10 8 7 8 47
ร้อยละ 20.00 % 10.00 % 8.00 % 7.00 % 8.00 % 47.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 130 คน
จำนวน(คน) 29 17 10 11 10 53
ร้อยละ 22.31 % 13.08 % 7.69 % 8.46 % 7.69 % 40.77 %

130 : 29 , 17 , 10 , 11 , 10 , 53...22.31 , 13.08 , 7.69 , 8.46 , 7.69 , 40.77 = 77 : 59.23
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 130 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 77 คน คิดเป็นร้อยละ 59.23%

Powered By www.thaieducation.net