โรงเรียนบ้านนาซ่าว (สพป.เลย เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เกื้อกูล(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
51
จำนวน(คน) 9 3 2 6 0 31
ร้อยละ 17.65 % 5.88 % 3.92 % 11.76 % 0.00 % 60.78 %
ระดับประถมศึกษา
182
จำนวน(คน) 49 39 16 23 0 55
ร้อยละ 26.92 % 21.43 % 8.79 % 12.64 % 0.00 % 30.22 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 233 คน
จำนวน(คน) 58 42 18 29 0 86
ร้อยละ 24.89 % 18.03 % 7.73 % 12.45 % 0.00 % 36.91 %

233 : 58 , 42 , 18 , 29 , 0 , 86...24.89 , 18.03 , 7.73 , 12.45 , 0.00 , 36.91 = 147 : 63.09
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 233 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 147 คน คิดเป็นร้อยละ 63.09%

Powered By www.thaieducation.net