โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน(ปทุมมาสงเคราะห์) (สพป.เลย เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เกื้อกูล(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
144
จำนวน(คน) 5 4 10 12 13 100
ร้อยละ 3.47 % 2.78 % 6.94 % 8.33 % 9.03 % 69.44 %
ระดับประถมศึกษา
753
จำนวน(คน) 26 19 116 45 79 468
ร้อยละ 3.45 % 2.52 % 15.41 % 5.98 % 10.49 % 62.15 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 897 คน
จำนวน(คน) 31 23 126 57 92 568
ร้อยละ 3.46 % 2.56 % 14.05 % 6.35 % 10.26 % 63.32 %

897 : 31 , 23 , 126 , 57 , 92 , 568...3.46 , 2.56 , 14.05 , 6.35 , 10.26 , 63.32 = 329 : 36.68
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 897 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 329 คน คิดเป็นร้อยละ 36.68%

Powered By www.thaieducation.net