โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 (สพป.เลย เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เกื้อกูล(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 0 2 2 2 0 25
ร้อยละ 0.00 % 6.45 % 6.45 % 6.45 % 0.00 % 80.65 %
ระดับประถมศึกษา
126
จำนวน(คน) 0 1 15 0 0 110
ร้อยละ 0.00 % 0.79 % 11.90 % 0.00 % 0.00 % 87.30 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
59
จำนวน(คน) 0 2 7 8 0 42
ร้อยละ 0.00 % 3.39 % 11.86 % 13.56 % 0.00 % 71.19 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 216 คน
จำนวน(คน) 0 5 24 10 0 177
ร้อยละ 0.00 % 2.31 % 11.11 % 4.63 % 0.00 % 81.94 %

157 : 0 , 3 , 17 , 2 , 0 , 135...0.00 , 1.91 , 10.83 , 1.27 , 0.00 , 85.99 = 22 : 14.01
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 216 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 39 คน คิดเป็นร้อยละ 18.06%

Powered By www.thaieducation.net