โรงเรียนบ้านนาดอกคำ (สพป.เลย เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เกื้อกูล(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
48
จำนวน(คน) 2 0 0 0 0 46
ร้อยละ 4.17 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 95.83 %
ระดับประถมศึกษา
190
จำนวน(คน) 2 1 0 0 0 187
ร้อยละ 1.05 % 0.53 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 98.42 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 238 คน
จำนวน(คน) 4 1 0 0 0 233
ร้อยละ 1.68 % 0.42 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 97.90 %

238 : 4 , 1 , 0 , 0 , 0 , 233...1.68 , 0.42 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 97.90 = 5 : 2.10
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 238 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 5 คน คิดเป็นร้อยละ 2.10%

Powered By www.thaieducation.net