โรงเรียนบ้านห้วยลวงไซ (สพป.เลย เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เกื้อกูล(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
16
จำนวน(คน) 1 1 0 1 0 13
ร้อยละ 6.25 % 6.25 % 0.00 % 6.25 % 0.00 % 81.25 %
ระดับประถมศึกษา
51
จำนวน(คน) 1 2 3 3 0 42
ร้อยละ 1.96 % 3.92 % 5.88 % 5.88 % 0.00 % 82.35 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 67 คน
จำนวน(คน) 2 3 3 4 0 55
ร้อยละ 2.99 % 4.48 % 4.48 % 5.97 % 0.00 % 82.09 %

67 : 2 , 3 , 3 , 4 , 0 , 55...2.99 , 4.48 , 4.48 , 5.97 , 0.00 , 82.09 = 12 : 17.91
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 67 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 12 คน คิดเป็นร้อยละ 17.91%

Powered By www.thaieducation.net