โรงเรียนบ้านห้วยลวงไซ (สพป.เลย เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เกื้อกูล(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
15
จำนวน(คน) 1 1 0 1 0 12
ร้อยละ 6.67 % 6.67 % 0.00 % 6.67 % 0.00 % 80.00 %
ระดับประถมศึกษา
52
จำนวน(คน) 2 1 3 1 2 43
ร้อยละ 3.85 % 1.92 % 5.77 % 1.92 % 3.85 % 82.69 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 67 คน
จำนวน(คน) 3 2 3 2 2 55
ร้อยละ 4.48 % 2.99 % 4.48 % 2.99 % 2.99 % 82.09 %

67 : 3 , 2 , 3 , 2 , 2 , 55...4.48 , 2.99 , 4.48 , 2.99 , 2.99 , 82.09 = 12 : 17.91
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 67 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 12 คน คิดเป็นร้อยละ 17.91%

Powered By www.thaieducation.net