โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ (สพป.เลย เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เกื้อกูล(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
33
จำนวน(คน) 5 1 0 0 0 27
ร้อยละ 15.15 % 3.03 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 81.82 %
ระดับประถมศึกษา
126
จำนวน(คน) 5 2 12 9 0 98
ร้อยละ 3.97 % 1.59 % 9.52 % 7.14 % 0.00 % 77.78 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 159 คน
จำนวน(คน) 10 3 12 9 0 125
ร้อยละ 6.29 % 1.89 % 7.55 % 5.66 % 0.00 % 78.62 %

159 : 10 , 3 , 12 , 9 , 0 , 125...6.29 , 1.89 , 7.55 , 5.66 , 0.00 , 78.62 = 34 : 21.38
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 159 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 34 คน คิดเป็นร้อยละ 21.38%

Powered By www.thaieducation.net