โรงเรียนบ้านห้วยทราย (สพป.เลย เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เกื้อกูล(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 1 2 1 1 1 30
ร้อยละ 2.78 % 5.56 % 2.78 % 2.78 % 2.78 % 83.33 %
ระดับประถมศึกษา
75
จำนวน(คน) 2 2 2 2 1 66
ร้อยละ 2.67 % 2.67 % 2.67 % 2.67 % 1.33 % 88.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
39
จำนวน(คน) 2 2 2 3 1 29
ร้อยละ 5.13 % 5.13 % 5.13 % 7.69 % 2.56 % 74.36 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 150 คน
จำนวน(คน) 5 6 5 6 3 125
ร้อยละ 3.33 % 4.00 % 3.33 % 4.00 % 2.00 % 83.33 %

111 : 3 , 4 , 3 , 3 , 2 , 96...2.70 , 3.60 , 2.70 , 2.70 , 1.80 , 86.49 = 15 : 13.51
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 150 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 25 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67%

Powered By www.thaieducation.net