โรงเรียนอนุบาลเลย (สพป.เลย เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เกื้อกูล(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
379
จำนวน(คน) 36 10 68 20 35 210
ร้อยละ 9.50 % 2.64 % 17.94 % 5.28 % 9.23 % 55.41 %
ระดับประถมศึกษา
1230
จำนวน(คน) 58 58 173 30 30 881
ร้อยละ 4.72 % 4.72 % 14.07 % 2.44 % 2.44 % 71.63 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1609 คน
จำนวน(คน) 94 68 241 50 65 1091
ร้อยละ 5.84 % 4.23 % 14.98 % 3.11 % 4.04 % 67.81 %

1609 : 94 , 68 , 241 , 50 , 65 , 1091...5.84 , 4.23 , 14.98 , 3.11 , 4.04 , 67.81 = 518 : 32.19
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1609 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 518 คน คิดเป็นร้อยละ 32.19%

Powered By www.thaieducation.net