โรงเรียนบ้านหินแห่ (สพป.นครราชสีมา เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธรณัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 0 3 4 0 3 17
ร้อยละ 0.00 % 11.11 % 14.81 % 0.00 % 11.11 % 62.96 %
ระดับประถมศึกษา
96
จำนวน(คน) 10 4 21 11 22 28
ร้อยละ 10.42 % 4.17 % 21.88 % 11.46 % 22.92 % 29.17 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 123 คน
จำนวน(คน) 10 7 25 11 25 45
ร้อยละ 8.13 % 5.69 % 20.33 % 8.94 % 20.33 % 36.59 %

123 : 10 , 7 , 25 , 11 , 25 , 45...8.13 , 5.69 , 20.33 , 8.94 , 20.33 , 36.59 = 78 : 63.41
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 123 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 78 คน คิดเป็นร้อยละ 63.41%

Powered By www.thaieducation.net