โรงเรียนบ้านหินแห่ (สพป.นครราชสีมา เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธรณัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 1 3 1 0 0 23
ร้อยละ 3.57 % 10.71 % 3.57 % 0.00 % 0.00 % 82.14 %
ระดับประถมศึกษา
95
จำนวน(คน) 7 4 18 2 0 64
ร้อยละ 7.37 % 4.21 % 18.95 % 2.11 % 0.00 % 67.37 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 123 คน
จำนวน(คน) 8 7 19 2 0 87
ร้อยละ 6.50 % 5.69 % 15.45 % 1.63 % 0.00 % 70.73 %

123 : 8 , 7 , 19 , 2 , 0 , 87...6.50 , 5.69 , 15.45 , 1.63 , 0.00 , 70.73 = 36 : 29.27
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 123 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 36 คน คิดเป็นร้อยละ 29.27%

Powered By www.thaieducation.net