โรงเรียนบ้านหินแห่ (สพป.นครราชสีมา เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธรณัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 1 3 1 0 0 21
ร้อยละ 3.85 % 11.54 % 3.85 % 0.00 % 0.00 % 80.77 %
ระดับประถมศึกษา
92
จำนวน(คน) 6 4 18 2 0 62
ร้อยละ 6.52 % 4.35 % 19.57 % 2.17 % 0.00 % 67.39 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 118 คน
จำนวน(คน) 7 7 19 2 0 83
ร้อยละ 5.93 % 5.93 % 16.10 % 1.69 % 0.00 % 70.34 %

118 : 7 , 7 , 19 , 2 , 0 , 83...5.93 , 5.93 , 16.10 , 1.69 , 0.00 , 70.34 = 35 : 29.66
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 118 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 35 คน คิดเป็นร้อยละ 29.66%

Powered By www.thaieducation.net