โรงเรียนวัดบ้านสีดา (สพป.นครราชสีมา เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธรณัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 2 2 1 1 1 17
ร้อยละ 8.33 % 8.33 % 4.17 % 4.17 % 4.17 % 70.83 %
ระดับประถมศึกษา
66
จำนวน(คน) 1 3 6 2 2 52
ร้อยละ 1.52 % 4.55 % 9.09 % 3.03 % 3.03 % 78.79 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 90 คน
จำนวน(คน) 3 5 7 3 3 69
ร้อยละ 3.33 % 5.56 % 7.78 % 3.33 % 3.33 % 76.67 %

90 : 3 , 5 , 7 , 3 , 3 , 69...3.33 , 5.56 , 7.78 , 3.33 , 3.33 , 76.67 = 21 : 23.33
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 90 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 21 คน คิดเป็นร้อยละ 23.33%

Powered By www.thaieducation.net