โรงเรียนวัดบ้านโนนกอก (สพป.นครราชสีมา เขต 6) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธรณัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 17 1 1 0 0 17
ร้อยละ 47.22 % 2.78 % 2.78 % 0.00 % 0.00 % 47.22 %
ระดับประถมศึกษา
110
จำนวน(คน) 13 0 9 1 0 87
ร้อยละ 11.82 % 0.00 % 8.18 % 0.91 % 0.00 % 79.09 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 146 คน
จำนวน(คน) 30 1 10 1 0 104
ร้อยละ 20.55 % 0.68 % 6.85 % 0.68 % 0.00 % 71.23 %

146 : 30 , 1 , 10 , 1 , 0 , 104...20.55 , 0.68 , 6.85 , 0.68 , 0.00 , 71.23 = 42 : 28.77
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 146 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 42 คน คิดเป็นร้อยละ 28.77%

Powered By www.thaieducation.net