โรงเรียนวัดบ้านโนนกอก (สพป.นครราชสีมา เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธรณัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 8 0 0 1 0 27
ร้อยละ 22.22 % 0.00 % 0.00 % 2.78 % 0.00 % 75.00 %
ระดับประถมศึกษา
110
จำนวน(คน) 14 0 6 1 0 89
ร้อยละ 12.73 % 0.00 % 5.45 % 0.91 % 0.00 % 80.91 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 146 คน
จำนวน(คน) 22 0 6 2 0 116
ร้อยละ 15.07 % 0.00 % 4.11 % 1.37 % 0.00 % 79.45 %

146 : 22 , 0 , 6 , 2 , 0 , 116...15.07 , 0.00 , 4.11 , 1.37 , 0.00 , 79.45 = 30 : 20.55
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 146 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 20.55%

Powered By www.thaieducation.net