โรงเรียนวัดบ้านโนนกอก (สพป.นครราชสีมา เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธรณัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 10 0 1 2 0 24
ร้อยละ 27.03 % 0.00 % 2.70 % 5.41 % 0.00 % 64.86 %
ระดับประถมศึกษา
109
จำนวน(คน) 15 0 6 1 0 87
ร้อยละ 13.76 % 0.00 % 5.50 % 0.92 % 0.00 % 79.82 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 146 คน
จำนวน(คน) 25 0 7 3 0 111
ร้อยละ 17.12 % 0.00 % 4.79 % 2.05 % 0.00 % 76.03 %

146 : 25 , 0 , 7 , 3 , 0 , 111...17.12 , 0.00 , 4.79 , 2.05 , 0.00 , 76.03 = 35 : 23.97
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 146 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 35 คน คิดเป็นร้อยละ 23.97%

Powered By www.thaieducation.net